Община Габрово, на основание чл. 130 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №464/16.03.2011г. за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на Поземлен имот 14218.38.510 по кадастралната карта на гр.Габрово, м. Айвузов копак.

Недоволните могат да обжалват заповедта, на основание чл. 215 от ЗУ, пред Габровския Aдминистративен съд чрез Община Габрово, в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.

Възраженията се подават в два екземпляра в деловодството на Общината.

Планът и придружаващите го книжа са изложени в стая № 303, етаж ІІІ, Дирекция “УТ” на Община Габрово.