На свое заседание от 29.12.2020г. Общински съвет - Габрово прие следните решения:

 

 • Бе актуализиран бюджетът на Община Габрово за 2020 г. и инвестиционната програма.

 

 • Бяха одобрени разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2021 година. Прогнозните количества са 16 000 тона отпадък. Такса битови отпадъци няма да бъде увеличавана.

 

 • Бе приет ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. на задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината.

Задължените лица предприятия се освобождават от заплащане на такса битови отпадъци за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за периода, за който в следствие на на извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижими имоти на територията на общината.

 • Реши за срока на въведените временни противоепидемични мерки със заповеди по чл. 63 от Закона за здравето на Министъра на здравеопазването и техните изменения и допълнения - да не се начисляват наеми на наематели на общински обекти, които осъществяват дейност, попадаща в забранените, да не се начисляват месечни такси за ползване на терени - общинска собственост за разполагане на маси и столове за сервиране на открито, да не се начислява и заплаща постояна месечна такса за посещение на детски градини и ясли, на територията на Община Габрово.

 

 • Беше облекчена финансовата тежест от временните противоепидемични мерки на територията на Република България на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД като се реши да не се начислява наем на наемателя за периодите: от 13.03.2020
  г. до 13.05.2020 г. и от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително. Кметът на Габрово ще направи запитване относно намеренията им за стопанисване на климатичното училище.

 

 • Бе гласувано създаването на социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, финансирана от държавния бюджет, считано от 01.01.2021 г. Социалната услуга ще обхване 264 лица.

 

 • Бе одобрено кандидатстването на Община Габрово с проектно предложение „Осигуряване на 'Топъл обяд' в община Габрово“ 2021 - 2022 г, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

 

 • Даде съгласие Община Габрово да участва като партньор по проект „Нов път“ на Фондация „Общност в помощ на зависимите“, кандидатстващи по Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г. 

 

 • Учреди безвъзмездно право на ползване на Енергоразпределение север АД върху трафопост тип Бетонно комплектен трансформаторен пост (БКТП) 20/0.4 kV, находящ се в кв. "Русевци", ул. "Найден Геров" 1 с идентификатор по одобрената кадастрална карта на гр. Габрово 14218.501.308.1

 

 • Гласува изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с:

- продажба на общински жилища, с административни адреси в гр. Габрово:

    ул. „Младост“ № 5, вх. Б, ет. 1, ап. 8А;

    бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 6;

    ул. „Венец” № 10, вх. Д, ет. 5, ап. 18;

    ул.„Свищовска” № 73, ет. 8, ап. 48;

- отказ от закупуване на общинско жилище с административен адрес в гр. Габрово, ул. „Младост” № 5, вх. А, ет. 2, ап. 19

 

 • Разреши изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 00638.17.7 по КК на с. Армените, община Габрово, м-т „Байчова ливада“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „помпена станция и трафопост“

 

 • Одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Водоснабдяване на група села на територията на област Габрово-Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово'

 

 • Разреши изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.107.513 по КК на гр. Габрово, м-т „Паевото-Гладичка“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - за „производствена и складова дейност“

 

 • Гласува еднократна финансова помощ за Димитрина Колева, в размер на 5 000 лв., за лечение на нейната дъщеря в Германия.

 

 • Дискутира отчет за дейността на Общински съвет Габрово и неговите постоянни комисии за периода 01.08.2019 г. – 15.12.2020 г.