Кметът на Габрово Таня Христова ще предложи днес на Общинския съвет да бъде подкрепен ред и начин за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци, в частта й, дължима за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, на задължените предприятия, които вследствие на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижими имоти на територията на общината.

Според предложението, освобождаването от задължението е за два периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г./извънредното положение/ и от 28.11.2020 г. до 31.12.2020 г./извънредната епидемична обстановка/.

По време на въведеното извънредно положение на територията на страната бяха наложени редица ограничения на дейността на фирми и граждани, което доведе до реално затваряне на обекти за обществено обслужване, развлечения и услуги. В продължение на два месеца тези обекти не се използваха по предназначение и не са реализирали никакви приходи, респективно, не са генерирали отпадъци.

Целта е да се подпомогнат засегнатите лица, които в резултат на извънредно положение са преустановили стопанската си дейност, били са в затруднено финансово състояние от затварянето на дейността им и не са могли да поемат макар и в минимални размери разхода, които се отнася към такса битови отпадъци в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване.

В предложението са посочени конкретните финансови и други документи, с които юридическите лица, включително търговските центрове, при които има непълно затваряне на обектите, ще удостоверяват преустановяването на дейността си за двата периода.