На извънредно заседание тази вечер, Общински съвет – Габрово ще разгледа изменения и допълнения към Правилника за организацията и дейността си, работата на постоянните комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

Основна цел на проекта за изменение и допълнение на Правилника е създадаване на условия и възможност Общинският съвет да заседава от разстояние и да приема решения чрез неприсъствено гласуване. С горепосочените нормативни изменения се цели да се въведе правна възможност за провеждане на такъв тип заседания и гласуване, които с оглед на епидемична обстановка вероятно ще се наложи да бъдат прилагани.

Целта на новата уредба е да се определят условията и реда за свикване и провеждане на заседанията от разстояние, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

Като резултат се очаква измененията и допълненията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация да гарантират непрекъсваемост на работата на общински съвет и изпълнение на функциите на органа на местното самоуправление, като се осигури участие на всички общински съветници в заседанията, независимо от тяхното местоположение.

Ще бъде дебатирана актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово. Съгласно текстове в Закона за здравето и в Закона за управление на отпадъците част от средствата, натрупани от отчисления, могат да се разходват за прилагане на противоепидемични мерки, с цел органичаване разпространението на Codid-19.

Спазвайки изискванията на Закона за здравето Общински съвет – Габрово прие Решение 146 от 25.06.2020 година, с което даде своето съгласие за разходване на сумата от 445 985 лева, представляваща 30 на сто от натрупаните по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето.

С Решение № D61532 от 17.09.2020 е открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирана техника за дезинфекция на обществени площи – 2 бр. транспортни средства и прикачен инвентар (цистерна плюс дюзи) към тях за нуждите на ОП „Благоустрояване”. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 230 000 лв. без ДДС. В Решението за откриване на процедурата е посочено, че Договор по тази поръчка ще бъде изпълнен само при условие, че ще бъде одобрено и осигурено финансиране чрез освобождаване на финансовия ресурс от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО, за мерки свързани с извънредната епидемична обстановка с COVID-19. Към настоящия момент има вече сключен договор за изпълнение на доставката под № 904-ОПБС-20 от 20.11.2020 г., в който е записана клауза за отложено изпълнение, при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки и че ще бъде изпълнен само след осигуряване на финансиране за изпълнение на доставката.

В резултат на проведена комуникация с Министъра на околната среда и водите, с Решение № 225 от 30.11.2020 година, се одобрява изразходването на сумите, поискани от Община Габрово, както следва:

1. 15 845,54 лв. за закупуването на дезинфектанти и предпазни средства;

2. 38 809, 43 лв. за хигиенизиране на сгради, съоръжения и обществени площи

3. 259 768 лв. за закупуването на дезинфекционни средства за общински сгради, които изпълняват публични функции, обществени площи и лични предпазни средства и закупуване на специализирани транспортни средства за дезинфекция на обществени площи, паркове, автобусни спирки и контейнерни площадки за битови отпадъци.