На днешното си редовно заседание Общински съвет - Габрово прие допълнителни решения, извън предварително обявения дневен ред.

Утвърдени бяха промени в бюджета на Общината като се намаляват сумите в дейности „Други дейности по вътрешната сигурност“, „Външни услуги“ и „Други некласифицирани разходи“ със 76 000 лв като се прехвърлят в дейности „Придобиване на компютри и хардуер“ и „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за обезпечаване нуждите на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Със средствата, преходен остатък на Комисията от последните няколко години, ще бъде закупена техника и софтуер за ефективна дистанционна работа на комисията с деца, учители и родители.

Взето бе решение по свиканото извънредно Общо събрание на акционерите на „ОББ“ АД като представителят на Общината няма да взема участие и няма да присъства на насроченото за 4 декември 2020 г. Общо събрание.

Последното за годината редовно заседание на Общински съвет – Габрово ще се проведе на 29.12.2020 г.

След разкриването на Covid кабинет в Първа база на Диагностично – консултативен център – Габрово, освен преглед и консултация, пациентите ще имат възможността да бъдат тествани и с бързи антигенни тестове. В тази връзка, Община Габрово ще закупи 500 бр. антигенни комбинирани бързи тестове Covid-19 и грип А+В, част от които ще бъдат предоставени на ДКЦ – I, а останалите ще се използват за тестване на бездомните лица, настанени временно в общинско помещение.

Община Габрово ще добави 7 900 лв от бюджета си, като собствено финансиране, към стойността на безвъзмездната финансова помощ на НДЕФ, Програма „Микропроекти за климата“, „Изграждане на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ОДЗ „Първи юни“. Проектът цели постигане на над 33% енергийни спестявания в детското заведение, играждане на операторска станция в Община Габрово и присъединяване на две училища с вече изградена сградна автоматика – ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и НУ „Васил Левски“.

Пълният текст на всички решения от днешното заседание може да видите в раздела на Общински съвет на страницата на Община Габрово, след като бъдат качени.