Таня Христова участва в Кръгла маса на високо равнище по темата за уменията в екосистемата „Сближаване и социална икономика“, в качеството и на кмет на Габрово и член на комисията  по Социална политика, образование, заетост, изследвания и култура /SEDEC/ към Комитета на регионите.

Срещата, състояла се във виртуалното пространство, е по покана на комисар Тиери Бретон и комисар Николас Шмит, дни преди обявяването на т. нар. Пакт за умения, който ще бъде стартиран по време на Европейската седмица на професионалните умения през ноември. Целта на Пакта за умения е да мобилизира мерки, които да се предприемат, за да бъдат адекватно квалифицирани хората в трудоспособна възраст в тяхната индустриална екосистема. Предвид традицията на устойчиви инвестиции в умения, ЕК се стреми да включи екосистемата „Сближаване“ и „Социална икономика“ като един от секторите, обхванати от Пакта. Според встъпителните думи на комисар Шмит "бъдещето на заетостта започва от този момент". Нашите действия днес формират утрешният свят на работещия човек, ето защо е важно да допринасяме за положителния и приобщаващ преход към бъдещето на този процес.

Основните акценти в дискусията бяха:

  • предизвикателствата, пред които е изправена екосистемата „Сближаване“ и „Социална икономика“, по отношение повишаване на квалификацията и преквалификацията и как екосистемата може да играе ключова роля с оглед на кризата от COVID-19;
  • как могат да се обединят усилията за максимално въздействие на всяко ниво на действие на екосистемата;
  • какво е необходимо за развитие на умения на европейско ниво, и по-специално как новата Европейска програма за умения, включително новият Пакт за уменията и Хартата, могат да подкрепят тази екосистема.

Според кметът на Габрово повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението е част от всеобхватната концепция за обучение през целия живот, която предвижда активни механизми, които успяват да обхванат различни целеви групи и сектори от живота на общността. Понастоящем общностите и хората се сблъскват с предизвикателство от напълно различен и безпрецедентен характер, към което трябва да се подходи с изцяло нови средства и мерки във всички аспекти на живота. Община Габрово, като местна власт, предприема решителни и адекватни мерки за ограничаване на нарастващото негативно въздействие на кризата от COVID 19. Процесът на учене през целия живот е ефективен начин за справяне с пандемията, който също представлява местна адаптивна възможност за това ново социално-икономическо предизвикателство. Образованието и придобиването на нови знания са устойчива и целенасочена практика на община Габрово, които имат положителен ефект върху потенциала на местната общност. Примери за това са изданията на Габрово Иновейшън Камп, лагерите за предприемачи и тазгодишният Хакатон.

Община Габрово носи отговорност за растежа на предприемаческата култура в общността и в този аспект играе ролята на връзка между основните участници в местната екосистема – бизнес, образование и местна власт. Стартирането на пилотни проекти и инициативи с местния университет за развитие на иновативния потенциал и адаптирането на учебните програми, в съответствие с нуждите на бизнеса са също успешни инициативи. Работата в мрежа, с участието на гражданите, е системно прилаган от община Габрово подход, когато става въпрос за общностно и териториално развитие.

В рамките на проект „Хоризонт 2020“ Община Габрово експериментира как може да се постигне обществена ангажираност в процеса на териториално развитие и как научното образование може да бъде по-добре свързано с нуждите на местната икономика.

Създаден е Регионален иновационен център, който ще интегрира усилията на местната власт и бизнеса за териториално развитие. Той ще предлага програми за подкрепа и обучение на бизнеса и образователни възможности за работната сила, използвайки различни формати с практическа насоченост.

„Мечтата на Наташа“ с награда от международен театрален фестивал
30 октомври 2020
Габрово с амбиции за „Предприемчив европейски регион“
30 октомври 2020