На своя извънредна сесия на 15 октомври, Общински съвет Габрово гласува изработване на подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Гледаци, Прахали, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец и Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“  и включи обекта в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г. като общински обект от първостепенно значение по смисъла на §5, т.73 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

За изпълнение на проектиране за обекта, Община Габрово получи финансиране от МРРБ от 19.05.2020 г., в резултат на което стартира и изпълнението на първи етап на устройственото планиране от Договор №596-ИЕ-20 от 01.07.2020г. С приемо-предавателен протокол от 07.10.2020 г., Изпълнителят предаде на Възложителя всички материали по първи етап, а именно предварително проектно трасе на водопроводите.

Обектът е от изключителна важност, с проектирането и изпълнението му ще се реши проблемът с недостиг на питейна вода на голяма част от територията на община Габрово (14 села).

До момента водоснабдяването на посочените села се осъществява от местни водоизточници – каптажи. Дебитът им е силно променлив според сезона – по време на пролетните интензивни дъждове и снеготопене водата е замътена, а през летните сухи периоди силно намалява, което през последните 30 години води до въвеждане на режимно водоснабдяване всяка година. През 2019 г. бяха отчетени критично ниски дебити.

Районът е в близост до гр. Габрово, в последните години има тенденция към увеличаване на населението на гореизброените села и строеж на нови сгради, което обуславя и нуждата от по-големи водни количества. Има потенциален интерес към развитието на селски туризъм, къщи за отдих и др.

Община Габрово работи за трайно решение на проблема, чрез осигуряване на  водоснабдяване от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово, захранвана от язовир „Христо Смирненски“. Взетите от Общинския съвет решения, позволяват ускоряване на процеса.