На редовното си заседание, проведено на 24.09.2020г., Общински съвет – Габрово взе следните решения:

Прие актуализация на инвестиционната програма и на бюджета на Община Габрово за 2020 г. Ще бъдат насочени средства за ремонт на ул. „Доспат“ и участъци от улица „Радост“, на обща стойност около 92 000 лв. Обновена съществуваща детска площадка на ул. „Петър Михов“ №53-55, гр. Габрово и изграден кът за отдих в село Орловци, община Габрово. Също така в инвестиционната програма на Общината ще се включи обект „Проект за „Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО Етър“ на стойност 33 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени от собствените приходи на музея. Ще бъдат осигурени три броя компютърни конфигурации на обща стойност 2 400 лв. и 11 бр. преносими компютри на стойност 7 700 лв. за осигуряване на непрекъснат образователен процес на децата и младежите от ЦНСТ с увреждания, „Хризантема“ и „Мирни дни“, ЦНСТДМУППМГ, кв. Велчевци и ЦНСТ за деца без увреждания.

Гласувана беше целево сумата от 5 000 лв. за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово, за изграждане и оборудване на PCR лаборатория. Ръководството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ гр. Габрово е обявило дарителска кампания за набиране на средства за изграждане и оборудване на лабораторията, в която вече са се включили Министерството на здравеопазването и фирма "Идеал стандарт" - Видима.

Представителят на Община Габрово в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София – Митко Димитров няма да вземе участие и да присъства на редовното Общо събрание на акционерите, което ще се състои на 27.09.2020г., с оглед това, че Община Габрово притежава малък брой акции, които представляват 0.011 % от общия брой и представителят на Община Габрово не би могъл да влияе чрез гласуване на решенията на Общо събрание на акционерите. Аналогично решение беше взето и за общото събрание на акционерите на "Нова Деница" АД.

Беше одобрена Програма за развитието и дейността на „ДКЦ І Габрово” ЕООД за периода 2021 г.-2023 г. Тя включва инвестиции в апаратура, подобряване на условията на работа на кабинети и лаборатории, повишаване на квалификацията на персонала.

Учреди се безвъзмездно право на ползване на Сдружение "Клуб по спортно ориентиране "Узана", Сдружение "Спортен клуб по биатлон "Узана" и Сдружение "Спортен клуб по ски бягане "Узана 2007" Габрово върху сграда на ПИЦ в местността Узана. Тя ще служи като постоянна база за лагери и тренировки на трите спортни клуба.

Отхвърли се искането за безвъзмездно право на ползване за Сдружение „Национално движение Русофили“ върху част от самостоятелен обект, представляващ офис № 37 в сградата на ул. "Р. Каролев № 2".

Учреди безвъзмездно право на ползване на Регионален хоспис ЕООД върху част от имот - частна общинска собственост, с адрес ул. "Райчо Каролев" №2 ет. 4, офис 31

Продажба на няколко имота - частна общинска собственост: заведение за хранене и развлечение и Приемателен пункт с. Новаковци; имот на ул. "Христо Смирненски" №19; апартамент №19, ул. "Младост" 10; апартамент № 48 на ул. "Свищовска" №73; апартамент  № 18, ул. "Венец" №10.

Допълни списък на имоти - земеделски земи от ОФП, подлежащи на отдаване под наем / в землище Лесичарка, землище Мичковци, землище Армените, землище Кози рог/, и откри процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на склад и коридор, разположени в административната сграда на кметство Враниловци.

Беше приета промяна начина на трайно ползване на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, находящи се в земл. Габрово, с цел отстраняване на явна фактическа грешка чрез коригиране в КК на част от контурите на поземлен имот.

Като извънредна точка бе внесено и гласувано съгласие за отдаване под наем на Бакърджийска работилница в РЕМО Етър.

Не беше приет отчет на дейността на фондация "Узана" и отхвърлено гласуването на 2000 лв., с които да бъдат покрити разходите на фондацията. 

 

„България на длан“ с епизод от Габрово (видео)
24 Септември 2020
Оранжев код за вятър в събота
25 Септември 2020