На 30.07.2020 от 13:00 часа в зала Възраждане, Общински съвет - Габрово ще проведе редовно заседание при следния дневен ред:

1. Питания и отговор на питания

2. Приемане на отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2019 г.

3. Актуализиран бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2020 година към 30 юни 2020 г.

4. Подновяване срока на договора за възлагане управлението на “Диагностично - консултативен център І Габрово” ЕООД - Габрово

5. Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото  Общо събрание на акционерите на „Узана тур“ АД

6. Вземане на Решениe за изразяване на предварително писмено съгласие  за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия на „ВиК” ООД - Габрово

7. Изменение и допълнение на Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово - първо четене

9. Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 30 януари 2020 година – 25 юни 2020 година

10. Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за частна общинска собственост и откриване на процедура за продажба

11. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище 'Христо Ботев - 2008', с. Гарван, община Габрово, върху имот - частна общинска собственост - сграда в с. Гарван

12. Изменение и допълнение на план за действие за общинските концесии на Община Габрово за 2019 - 2020 г.

13. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Апартамент № 6, с адрес: бул. Трети март № 27, вх. Б, ет. 1, гр. Габрово)

14. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 18, ет. 4, ул. Осми март № 24, вх. Г, гр. Габрово)

15. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 3, ет. 1, ул. Найден Геров № 62, вх. Б, гр. Габрово)

16. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 45, ал. 2 от НУРУЖННОЖ (Апартамент № 3, ет. 1, ул. Зелена ливада № 13, вх. Б, гр. Габрово)

17. Продажба на имот – частна общинска собственост (Поземлен имот и сграда с адрес: с. Велковци, общ. Габрово)

18. Продажба на имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.504.344.10.1, представляващ жилище на втори етаж от сграда, с адрес: ул. Христо Ботев №4, гр. Габрово)

19. Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост (Самостоятелен обект 14218.515.145.8.30, с предназначение за търговска дейност, Кафе-клуб, с адрес: ул. „Македония” № 1, гр. Габрово)

20.  Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем а обособена част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Габрово, представляваща книжарница

21. Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 на директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Габрово

22. Определяне на земеделски земи от ОПФ в землищата Драгановци, Кози рог и Мичковци за отдаване под наем, по реда на глава VІ от НРПУРОИ

23. Определяне на земеделски земи от ОПФ от землище Гъбене, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.79.6 по КК на гр. Габрово, м-т „Гатевото“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за спортни дейности“

25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.198.124 по КК на гр. Габрово, м-т „Крушака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

26. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 57675.63.6 по КК на с.Поповци, м-т „Ръта“, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищно строителство“

27. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 14218.81.13 по КК на гр.Габрово, м-т „Азмака“, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - „за жилищна сграда със стаи за настаняване на туристи и заведение за хранене“

28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и разпределение на средствата между спортните клубове по вид спорт в община Габрово - второ четене

Материали по дневния ред може да разгледате тук.