Между 23 и 26 май 2019 г. във всички страни от Европейския съюз ще се проведат избори. Резултатите от тях ще са определящи за бъдещето на европейския проект. Със съдействието на Бюрото на Европейския парламент в България публикуваме поредица от материали за повече информираност по темата.

Струва си да се защитава Европа. Тази, която застава зад интересите, отваря нови възможности и подкрепя фундаменталните права – независимо дали чрез действия в защита на нашите граници, в защита на нашия начин на живот, чрез подкрепа на растежа и заетостта, чрез опазване на околната среда, чрез гарантиране безопасността на храните, на качеството на въздуха и водата, чрез борба с международната престъпност и корупция. Въпросът не е за повече или по-малко Европа, а дали изобщо ще има Европа за бъдещите поколения.

Европейският парламент е единствената пряко избрана европейска институция, която е най-близо до гражданите. Гласуването по осъзнат и напълно информиран начин е акт на участие в демократичния процес. Евроизборите интересуват хората в по-малка степен – 42% от населението на Европа участва в тях.

Младите хора между 18 и 25 г. гласуват средно около 37%. В Словакия само 13% упражняват правото си на глас, а едва 6% от младежите там се включват. Най-активни са гражданите на Люксембург и в Белгия – средно 42%, но в тези страни гласуването е задължително.

Европейските институции

Съюзът разполага с институционална рамка, която насърчава неговите ценности, служи на интересите на гражданите му и на държавите членки, осигурява съгласуваност, ефикасност и последователност на политиките. Институциите осъществяват лоялно сътрудничество помежду си: Европейският парламент; Европейският съвет; Съветът на Европейския съюз; Европейската комисия; Съдът на Европейския съюз; Европейската централна банка; Сметната палата.

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия се подпомагат от Икономически и социален комитет и от Комитет на регионите, които имат консултативни функции.

Европейският парламент осъществява със Съвета законодателни и бюджетни функции, той избира председателя на Комисията. Парламентът се състои от представители на гражданите на Съюза, избрани за срок от пет години.

Европейската комисия следи за прилагането на договорите и на приетите от институциите мерки. Тя съблюдава прилагането на правото на Съюза, изпълнява бюджета и управлява програмите, осигурява външното представителство на Съюза. Европейският съвет предлага на Европейския парламент кандидат за длъжността председател на Комисията. Държавите членки предлагат членовете на Комисията, които са отговорни пред Европейския парламент, който от своя страна може да гласува вот на недоверие на Комисията.

Съветът на Европейския съюз включва по един представител на всяка държава членка на ниво министри. Председателството на съставите на Съвета, с изключение на този по външни работи, се поема от държавите членки на ротационен принцип.

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите членки (в България е министър-председателят), председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Съветът заседава поне два пъти на 6 месеца и дава стратегически насоки за бъдещето на ЕС.

Компетенциите на Европейския съюз

Изключителни: митнически съюз; установяване на правила относно конкуренцията за вътрешния пазар; парична политика за еврозоната; опазване на морските биологични ресурси; обща търговска политика.

Споделени: вътрешен пазар; социална политика; икономическо, социално и териториално сближаване; селско стопанство и рибарство; околна среда; защита на потребителите; транспорт; трансевропейски мрежи; енергетика; пространство на свобода, сигурност и правосъдие; обществено здраве; изследвания; развитие.

Подкрепящи: опазване на човешкото здраве; промишленост; култура; туризъм; образование; младежки политики; гражданска защита; административно сътрудничество.

Един парламент – три работни места

Седалището на Европейския парламент е в Страсбург. Там годишно се провеждат 12 пленарни заседания, включително и за бюджета. Три от четирите седмици в месеца евродепутатите са в Брюксел, където са парламентарните комисии и политическите партии. В Брюксел също има пленарна зала – там евродепутатите са 4 пъти.

Седалища на европейските институции: Съвет на ЕС – Брюксел; Европейска комисия – Брюксел; Съд на ЕС – Люксембург; Сметна палата – Люксембург; Икономически и социален комитет – Брюксел; Комитет на регионите – Брюксел; Европейска инвестиционна банка – Люксембург; Европейска централна банка – Франкфурт; Европейска полицейска служба (Европол) – Хага.

Важните дати по пътя на българската евроинтеграция

1990 г., 22 декември – VII Велико народно събрание приема решение за желанието на Република България да стане пълноправен член на Европейските общности

1993 г. – ЕС приема Копенхагенските критерии, които страните кандидатки трябва да изпълнят

1995 г. – XXXVII Народно събрание гласува решение Република България да подаде официално молба за пълноправно членство в EС

1997 г., 12-13 декември – Европейският съвет в Люксембург решава да се ускори подготовката за преговори с България, Латвия, Литва, Словакия и Румъния

1998 г. – Министерският съвет на Република България приема Национална стратегия за присъединяване на страната към ЕС

1999 г., 10 декември – Европейският съвет решава в Хелзинки да открие преговори с България, Латвия, Литва, Словакия, Румъния и Малта

2000 г., 15 февруари – първо заседание на Междуправителствената конференция за присъединяването на България (официално откриване на преговорите)

2005 г., 13 април – Европейският парламент подкрепя с мнозинство договора за присъединяване на България към ЕС на 1 януари 2007 г. (522 гласа „за“, 70 гласа „против“ и 69 „въздържали се“)

2005 г., 25 април – в Люксембург България и Румъния подписват договори за присъединяване към EС от 1 януари 2007 г. От българска страна подписват президентът Георги Първанов, министър-председателят Симеон Сакскобургготски, министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските въпроси Меглена Кунева

2007 г., 1 януари – България става член на Европейския съюз

2014 г., 1 януари – трудовият пазар на целия ЕС е отворен за всички български граждани

Европейският парламент – мандат 2014 - 2019 г. – презентация

Бъдещо разпределяне на местата в Европейския парламент  графика

Водещи кандидати и избирането на Европейската комисия – графика

*Снимки и визуални материали: Бюро на ЕП в България; Мултимедиен център на ЕП; Десислава Великова; Венета Чавдарова.

 

Междуведомствената работна група към Общински съвет започна работа
17 април 2019
Кметът на Габрово Таня Христова и министър Бисер Петков обсъдиха Споразумение за съвместни дейности между МТСП и Община Габрово
17 април 2019