На извънредно заседание, проведено на 18 декември 2018 г., общинските съветници приеха на второ четене проекта на новата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово“. Гласуването премина раздел по раздел от текста на проекта по предложение на председателя на Общинския съвет Лена Георгиева. По отделно беше гласувано всяко от приложенията към наредбата, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Между двете разглеждания на проекта и приемането му съответно на първо и второ четене, настъпиха нормативни промени. Народното събрание прие на 7 ноември и повторно прие на 22 ноември 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В неговите преходни и заключителни разпоредби е предвидено изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, които се отнасят и до раздел „Такса битови отпадъци“.

Преди промените, за основа при определянето на размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Габрово щеше да послужи броят на ползвателите на услугите, свързани със сметосъбирането. За тази цел през 2019 г. общинската администрация трябваше да събере информация колко са ползвателите на услугите на база подадени от гражданите декларации в дирекция „Местни данъци и такси“. Общинският съвет трябваше да приеме броя на ползвателите като основа при формирането на такса битови отпадъци, която да влезе в сила от 1 януари 2020 г.

Сега това изискване отпадна, тъй като в Закона за местните данъци и такси е предвидено информацията за броя на ползвателите да се предостави от НСИ след извършване на национално преброяване на населението през 2021 г. Такса битови отпадъци, формирана на база брой ползватели на услугите, свързани със сметосъбирането ще влезе в сила от 1 януари 2022 г.

До тогава ще важи сегашната основа за определяне размера на таксата: данъчната оценка на имота – за граждани, а за юридически лица – според количеството отпадъци, в зависимост от броя и вида на съдовете, чрез подаване на декларации. Така се наложи общинските съветници да гласуват промени в текста на наредбата, приета на първо четене. Гласувани бяха промени в някои от приложенията към нея.

Разгорещени дебати предизвика предложението, направено от общинските съветници от групата на БСП. С него се искаше да отпадне постоянната такса, плащана от родителите за ползването на детски ясли и градини за децата на възраст от 3 до 4 години. При 5-6 годишните деца тази такса се поема от държавата, заради задължителното предучилищно образование. Мотивите за това предложение са, че така ще се покаже ангажираност към младите семейства и ще се направи опит да се обърнат негативните тенденции от демографската криза за града. С освобождаването на родителите от месечна такса ще се стимулира желанието им да имат повече деца. Изтъкнат беше аргументът, че подобна мярка е приета от много други общини в страната. Предложено беше размерът на месечната такса да се поема от общинския бюджет.

Общинските съветници от групата на ГЕРБ отхвърлиха аргумента, че подобна мярка би могла да повиши раждаемостта в града и добавиха, че за въвеждането й ще е необходим допълнителен финансов ресурс, който по закон може да се набави само от приходите на общината, т.е. това би довело до повишаване на местните данъци и такси. Изказано беше мнението, че младите хора отиват в по-големите градове, за да търсят по-добри възможности за реализация и по-високо качество на живота, като плащат високи наеми и високи такси за ползване на детски градини. Посочен беше аргументът, че всяка година минималната работна заплата се увеличава с 10%, но обратно на това раждаемостта спада също така с всяка година. Според общинските съветници от ГЕРБ, хората искат по-добро качество на услугата, предоставяна в детските ясли и градини, а не отпадане на таксите, в които са включени поддръжка на детските заведения. Местният парламент не прие предложението на съветниците от групата на БСП, а подкрепи предложения текст в проекта на наредбата.

Никакви дискусии не предизвикаха останалите размери на такси, цени на услуги и права на територията на общината. Приети бяха таксите за технически и административни услуги, за притежаване на куче, за гробни места, други местни такси, определени със закон. Приети бяха цените на услугите и правата, предоставяни от Община Габрово на граждани и юридически лица.

С приемането на второ четене на наредбата бяха определени месечните цени за ползване на паркоместа при условията на различни режими на паркиране, разписани в Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово, приета през юли 2018 г. Те ще влязат в сила след като общинските съветници определят зоните за платено паркиране. До тогава се прилагат сега действащите цени на услугите за паркинг и почасово платено паркиране.