На последното си заседание Общински съвет – Габрово прие с 30 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Стратегията за развитие на зелената инфраструктура на град Габрово 2017-2023 г. Против нямаше. Стратегията е изготвена в рамките на проекта „Цветен град“, съфинансиран по Фонд „Партньорство“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Тя е насочена към постигане на устойчиво развитие на зелената инфраструктура в Габрово в синхрон с останалите елементи на средата за 7-годишен период. Направени са анализ на природните и антропогенни фактори, на зелената система на града и нейното управление. Документът предлага визия за развитие на зелената инфраструктура и дава точен разчет на необходимите и препоръчителни действия за периода 2017-2023 г. с очакваните ефекти, които ще се постигнат в резултат на реализацията им. Развитието ще се осъществи на два етапа: от 2017 до 2020 г. и от 2020 до 2023 г. Изпълнението на конкретните мерки и дейности ще се планира ежегодно след анализ на постигнатото и нуждите, на силните и слаби страни на развитието, съобразно възможностите на Община Габрово.

С 31 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ бе приет отчетът за реализираните дейности при изпълнение на Общинската стратегия за социално включване през 2016 г. Основната цел на стратегията е да се създадат условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, чрез осигуряване на достъпни и качествени социални услуги на територията на общината. Тя обхваща периода 2011-2016 г. Паралелно с отчета бе приет и План за развитие на социалните услуги в Габрово за 2018 г. Планът е разработен съгласно целите и приоритетите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово 2016-2020 г. и е съгласуван с членовете на Обществения съвет и дирекция „Социално подпомагане“. В него са обхванати броя, вида и капацитета на социалните услуги, които функционират на територията на общината; броя, вида и капацитета на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани; източници на финансиране на социалните услуги; ресурсно обезпечаване на предоставяните социални услуги и други дейности за развитието им.

Местният парламент одобри предложението да се предостави на Музея „Дом на хумора и сатирата“ неусвоената сума след Първата конкурсна сесия на програма Култура за 2017 г. Субсидията ще подпомогне организирането на изложба на Кристо и Жан-Клод. Изложбата следва целите, поставени в Културната стратегия на Габрово. Община Габрово съхранява 50 броя постери на осъществени проекти на творците, предоставени от самия Христо Явашев - Кристо и братята му. От края на 2016 г. музеят „Дом на хумора и сатирата“ работи по идейната концепция за изложбата в партньорство със сдружение „Нашето по-голямо Габрово“. Изложбата ще представи постерите, документи, свързани с живота на фамилията Явашеви и много съпътстващи събития. Прогнозните средства за реализирането й са в размер  на 32 500 лв. Неусвоената сума по програма Култура е 29 220 лв. Решението бе подкрепено с 25 гласа „за“, против и въздържали се нямаше.

Общинските съветници приеха Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие (ОПР) на община Габрово 2014-2020 за 2016 г. Докладът представи постигнатия напредък по изпълнение на целите и приоритетите на ОПР. Те приеха също годишните отчети за дейността, за приходите, разходите и баланса на три търговски дружества с общинско участие: „Регионален хоспис“ ЕООД, „Общински пътнически транспорт“ ЕООД и „Диагностично консултативен център - І“ ЕООД.

От отчета на Регионалния хоспис става ясно, че през 2016 г. нараства броят на постъпилите пациенти и средния брой легла заети за пълен месец, като за последните две тримесечия са били заети постоянно 17-18 легла. Това увеличение на потребителите се дължи главно на увеличената сума, с която Община Габрово подпомага пациенти на дружеството чрез средства от общинския бюджет. Регионалният хоспис приключва изминалата година с печалба от 26 936.83 лв., за сравнение – през 2015 г. той е приключил годината със загуба от 21 238.00 лв. Дружеството няма задължения към персонал и доставчици, както и за осигуровки към 31 декември 2016 г.

От отчета на „Диагностично консултативен център - І“ ЕООД се вижда, че заложените цели в инвестиционната програма за 2016 г. са изпълнени – закупени са 6 климатични системи, обновена е компютърната техника в лекарските кабинети, закупен е автоматичен хематологичен анализатор. Дружеството също приключва предходната година с печалба. Общински съвет – Габрово прие инвестиционната програма за 2017 г.

В отчета на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД са представени данни за приходите на дружеството за предходната година, които спрямо 2015 г. са намалели с 337 000 лв. или с 7.67%. Това се дължи на намаление в приходите от основна дейност или приходите от предоставените услуги. Налице е спад в броя на ползвателите на услугата. Общият размер на разходите за 2016 г. спрямо тези за 2015 г. е намалял с 174 000 лв. или 0.31%. Това се дължи най-вече на спада в разходите за суровини и материали. Не се предлага инвестиционна програма за 2017 г., поради липса на финансов ресурс. Усилията на дружеството през настоящата година ще бъдат насочени в погасяване на просрочени задължения.