Община Габрово открива производство по изменение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово“ (приета с Решение № 29/26.02.2015 г., изм. с Решение № 31/05.03.2015 г., доп. с Решение № 52/26.03.2015 г.).

Проектът на наредбата е съобразен с действащия към момента Закон за местните данъци и такси, който от своя страна е в съответствие с Европейското законодателство. С подготвения проект за промяна на нормативния акт се цели създаване на условия за по-гъвкава ценова политика по отношение на услугите в областта на културата и туризма.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата от интернет страницата на Общината, раздел Общински съвет – Проекти за наредби или да видят тук.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по изменение на нормативния акт чрез писмени предложения и становища, представени в деловодството на Община Габрово или изпратени на е-mail: gabrovo@gabrovo.bg в срок до 10.05.2017 г.

Пролет e - обери боклука!
10 април 2017
Временно ограничение на движението по ул. „Златарска“ на 19 и 20 април
11 април 2017