Предизвикалият дебати проект на бюджет на община Габрово за 2017 г. беше приет с 24 гласа „за“ и 8 „въздържали се“ от местния парламент на първото заседание за тази година, проведено на 26 януари. Мотото на „Бюджет 2017“ е „По-добро качество на живот“, а финансовата му рамка е в размер на 39 702 943 лв. За сравнение, миналогодишният бюджет на община Габрово беше в размер на 41 680 129 лв.

Нямаше общински съветници гласували „против“ проекта на бюджета, който бе приет с промяна в една от точките относно размера на трансфери и субсидии с целеви характер.

Промяната беше по предложение на Постоянната комисия „Спорт и младежки дейности“ към Общински съвет - Габрово и засяга финансирането на спортните клубове. Съветниците одобриха промяната, според която на лицензираните и регистрирани в общината спортни клубове ще се отпуснат 215 000 лв. за извършване на дейност в обществена полза. От тази субсидия 40 000 лв. ще се разпределят по утвърдените критерии между футболните клубове. Мотивите на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности бяха, че по този начин ще се спази основния принцип при разпределяне на средства за подпомагане на спортните клубове – да се подпомага основно детско-юношеския спорт, както и че с така гласуваната субсидия ще се осигури по-голям финансов ресурс за 32 клуба по различни видове спорт.

Общинските съветници приеха с 28 гласа „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“ предложението за преобразуване на Професионалната гимназия по строителство от държавно в общинско училище и сливането й със СУ „Отец Паисий“ в Габрово. Промяната се налага, поради неосъществен прием на ученици през последните две години, въпреки необходимостта от кадри в строителството и възможността им за добра реализация. Един от основните мотиви на предложението, беше намаленият брой ученици през учебната 2016/17 г. – 48 ученици, разпределени в 10, 11 и 12 клас в дневна форма на обучение и две паралелки във вечерна форма на обучение – в 10 и в 12 клас с по 19 ученици всяка. Като приемащо училище беше избрано СУ „Отец Паисий“, заради възможностите и състоянието на материално-техническата база и наличието на сграден фонд за обучение на учениците. Преобразуването е предвидено да се осъществи за учебната 2017/18 г.

С 28 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“ беше приет отчетът за изпълнението на програмата за  придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г., както и съответната програма за 2017 г.

Общинските съветници приеха отчета на програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово за 2016 г. и тази за 2017 г. 29 от тях гласуваха „за“, 1 „против“, а двама се въздържаха.

Не по малко дискусии предизвикаха отчетът за изпълнението на Общинския план за младежта за 2016 г. и предложението за новия план за младежта за тази година. Отчетът бе приет с 28 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“. Общинският план за младежта за 2017 г. бе одобрен с 27 гласа „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“ като той продължава дейностите по приоритетите, отразени в миналогодишния план.

На тази сесия бе прието и предложението за промяна на границите на кметство Донино, като към него се присъединяват населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, Овощарци, Орловци и Спасовци. 28 общински съветници гласуваха „за“ и нито един „против“ или „въздържал се“. Предложението бе прието въз основа на допитване до присъединените населени места. Допитването бе организирано във формата на подписка и бе в изпълнение на решение № 200 на Общински съвет – Габрово от 27.10.2016 г. Повече от 50% от имащите право на глас са взели участие в него, а резултати са били проверени в ГД ГРАО. Проверката е установила, че всички подписи са валидни.

Общинските съветници одобриха с 24 гласа „за“ и 3 „въздържали се“ отчета за изпълнението на Решенията на местния парламент, приети в периода от 28 юли до 22 декември 2016 г. През този период Общински съвет – Габрово е приел общо 105 решения от 6 заседания.