На първото си редовно заседание за тази година, Общински съвет – Габрово ще разгледа предложението за проект на бюджет на община Габрово за 2017 г., отчетите за изпълнението на програмите за 2016 година, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост, както и с развитието на туризма, и отчета за изпълнението на Общинския план за младежта за 2016 г. Предстои да бъдат обсъдени и приети съответните програми за 2017 г. в направленията общинска собственост, развитие на туризма, както и Общинският план за младежта за 2017 г. Заседанието ще се проведе на 26 януари от 13.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Акцент на заседанието ще бъде обсъждането на проекта на бюджет на община Габрово за 2017 г., който беше публично представен пред габровската общественост на 10 януари тази година.

Общинските съветници ще разгледат и предложение за промяна на финансирането и статута на Професионалната гимназия по строителство. Предлага се гимназията да се преобразува от държавно в общинско училище и да се слее със СУ „Отец Паисий“ в Габрово. Промяната се налага, поради неосъществен прием на ученици през последните две години, въпреки необходимостта от кадри в строителството и възможността им за добра реализация. Сред причините за състоянието на гимназията се открояват устойчивата тенденция към намаляване броя на учениците като цяло, както и привличането им към по-атрактивни и популярни професии. Един от основните мотиви на предложението, е намаленият брой ученици през учебната 2016/17 г. – 48 ученици, които са разпределени в 10, 11 и 12 клас в дневна форма на обучение и две паралелки във вечерна форма на обучение – в 10 и в 12 клас с по 19 ученици всяка. Изборът на приемащото училище – СУ „Отец Паисий“, е продиктуван от възможностите и състоянието на материално-техническата база и наличието на сграден фонд за обучение на учениците. В резултат на сливането ще се постигне оптимизиране разходите по издръжка и оптимално използване на наличната база. Преобразуването на двете училища е обосновано от стремеж за оптимизиране на мрежата от държавни и общински училища на територията на града и същевременно да се продължи подготовката на кадри в професионално направление „строителство“. Преобразуването е предвидено да се осъществи за учебната 2017/18 г. Предложението е по инициатива на директора на ПГС и становище от директора на СУ „Отец Паисий“ и е резултат от срещи с представители на Регионалното управление на образованието и директорите на двете учебни заведения.

Данните от отчета на програмата за развитието на туризма на територията на община Габрово през 2016 г. показват, че през миналата година се наблюдава ръст в туристическата активност както за броя на туристите, пренощували в габровска община, така и за броя на посетителите на забележителности и атракции. Тази положителна тенденция отговаря на общата повишена туристическа активност в България.

Броят на туристите през 2016 г. е 51 575, от които 4 928 са чужденци, а броят на реализираните нощувки в местата за настаняване за миналата година, е 108 061, като се има предвид, че данните за декември 2016 г. са прогнозни, поради отчитането им в края на януари тази година. За сравнение през 2014 г. броят на туристите, посетили Габрово, е бил 38 807, а през 2015 г. – 46 108, т.е. ръстът в броя на туристите за 2016 г. спрямо 2015 г. е от 11.86%. Съответно реализираните нощувки през 2014 г. са били 80 344, а през 2015 г. – 89 165, или увеличението на нощувките за миналата година спрямо 2015 г. е от 21.19%. Този ръст се свързва с наличието на специализирани програми и пакети като оздравителен туризъм, зелени и бели училища, събитиен и спортен туризъм. За Габрово най-активните месеци при местата за настаняване са май, юни, юли и септември.

Профилът на чуждестранните туристи показва, че гражданите на Германия и Русия са с най-силно присъствие при реализирани нощувки в община Габрово, което отговаря и на националните статистически данни за страната. По този показател ги следват туристите от Гърция, Италия, Франция и Румъния. Като положителна тенденция се забелязват организираните посещения на румънски туристи, които са реализирали 541 нощувки миналата година. Предходната 2015 г. те са посещавали габровските музеи и забележителности без да нощуват на територията на общината.

Общо 301 113 туристи, от които 27 952 чужденци, са посетили габровските културни институти през 2016 г., което е с 11.01% повече спрямо 2015 г. – когато броят им е бил 271 242 лица. Най-голямо увеличение на посещаемостта бележи Интерактивният музей на индустрията – 31.60%, следван от ЕМО „Етър“ с 13.72% и Музей „Дом на хумора и сатирата“ с 9.83%. През 2016 г. има ръст от 4.15% на чуждестранни туристи, посетили габровските музеи.

Целта, която си поставя Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2017 г., е утвърждаването на Габрово като конкурентна туристическа дестинация на националния и международния пазар. Сред приоритетите на програмата са промотирането на туристическа дестинация Габрово, изграждането на нова и поддържането на съществуваща техническа и туристическа инфраструктура, както и организиране на ефективно информационно обслужване.

В отчета на Общинския план за младежта за 2016 г. са отбелязани следните приоритети, по които са работили младежките организации, членове на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта: ограничаване на младежката безработица и насърчаване на младежката заетост; подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на творческите умения; насърчаване на здравословния начин на живот; развитие на капацитета на младежките групи и организации; развитие на младежкото доброволчество и насърчаване на гражданската активност.

С решение № 8 от 28.01.2016 г. Общински съвет – Габрово прие отпуснатите средства от бюджета на Община Габрово за 2016 г. по Програма „Младежки дейности“ да е в размер на 20 000 лв. В обявената конкурсна сесия на Програмата са подадени 9 проекта, от които 7 са допуснати до участие. От тях са одобрени и финансирани три проектни предложения: „Етърци“ на НЧ „Просвета 2015“, „Impro act фестивал“ на НЧ „Христо Смирненски 1949“ и „Споделено извън чата“ на сдружение „ИМКА“. Реализирането на дейностите по проектите се осъществява в периода от 1 май до 30 октомври 2016 г. Общата стойност на одобрените проекти е в размер на 18 127 лв., а общата сума на изплатените средства за реализираните проекти е 17 713 лв.

Общинската политика за младежта за 2017 г. ще продължи дейностите по приоритетите, отразени в  Общинския план за младежта за 2016 г.

На предстоящото заседание общинските съветници ще разгледат и отчета за изпълнението на Решенията на местния парламент, приети в периода от 28 юли до 22 декември 2016 г. През този период Общински съвет – Габрово е приел общо 105 решения от 6 заседания.