Проектът за модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“ получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Подписаното от ръководителя на програмата решение е с дата 15 декември 2016 г.

Съгласно него общата стойност на проекта е 4 704 366 лв., от които 4 000 000 лв. – безвъзмездна финансова помощ (100%),  а съфинансирането на Община Габрово е 704 366 лв.

   VIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

За двете учебни заведения са предвидени всички необходими енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна архитектурна среда за деца и хора с двигателни проблеми, благоустрояване на дворните площи и изграждане на нови спортни игрища и съоръжения. Съществуващите инсталации ще бъдат основно ремонтирани с изграждане на нова пожароизвестителна система и видео наблюдение. Помещенията в сградите ще бъдат обновени, а остарялото оборудване и обзавеждане на класните стаи ще бъде подменено с ново.

Със съдействието на експерти от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ са направени предписания за постигане на „пасивни“ показатели в един от корпусите на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Изпълнител на обследването за ОУ „Цанко Дюстабанов“ е „Софинвест“ ЕООД. Енергийните обследвания на сградите включват въвеждане на енергоефективни мерки, актуално състояние на потреблението на енергия, оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, подробни количествено-стойностни сметки.


III ОУ „Цанко Дюстабанов“

Разработката „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ е част от инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие и се финансира по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

До 21 декември 2016 г. предстои подписване на договора за предоставяне на средствата. В началото на следващата година ще бъдат обявени обществените поръчки за избор на изпълнители по проекта. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово бе одобрена от УО на ОПРР през месец февруари 2016 г. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв.