От 15 февруари до 16 март 2016 г. ще продължи приемът на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

От услугите могат да се възползват самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват поради здравословни причини, хора с увреждания, както и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Кандидат-потребителите трябва да подадат заявление и декларация по образец, както и медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние.

В рамките на проекта е предвидено 56 потребители да бъдат обслужвани от 56 лични асистенти. Услугата „Социален асистент“ планира 10 лица да се грижат за 40 потребители за период от 18 месеца. Работата на асистентите ще се подпомага от двама социални работници.

Заявлението и другите документи могат да бъдат получени и ще се подават от 9 до 16 часа в сградата на Община Габрово - стая № 2 и стая № 8 на дирекция „Образование и социални дейности“. За контакт тел. 066 818 399/442.

Информация за условията, както и пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Габрово – раздел Обяви.

Проект № BG05M9OP001-2.002-0169-C001 „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот“