Тази година Габрово ще посрещне Коледа с реконструирани и новоизградени обекти от градската инфраструктура. Кръгово кръстовище, крайречна улица, благоустрояване на паркови територии и зони с културно-историческо наследство са част от придобивките, които подобриха физическата и екологичната среда.

На 21 декември 2015 г. от 11:00 ч. в ритуалната зала на Община Габрово ще се състои финална конференция, отбелязваща приключването на „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“.

С финансиране от 9 239 947,71 лв. по Оперативна програма „Регионално развитие“ бяха реализирани общо 10 общественозначими обекта с широко предназначение. Продължителността на проекта е от 20 май 2013 г. до 28 януари 2016 г.

Улица „Софроний Врачански“ в централната градска част е изцяло реконструирана. Рехабилитирани са улиците „Цанко Дюстабанов“, „Стара планина“, „Първи май“, „Константин Иречек“, „Петко Каравелов“ и „Янтра“. Квартал VI участък“ придоби нова визия и възвърна възрожденския си облик. Въведено е кръгово движение на кръстовището при Консултативна поликлиника. Зелената площ по ул. „Брянска“ е благоустроена. С нов облик са междублоковите пространства в района на Колелото /кв. 91, кв. 92, ул. „Георги Кирков“/.

Извършена е цялостна реконструкция на крайречната улица „Дунав“. В северната й част е изградена спортна площадка с фитнес уреди и баскетболно игрище. Осъвременен е емблематичният парк „Маркотея“. Съществуващото спортно игрище над парка е рехабилитирано. Обособени са игрални полета за баскетбол, тенис, волейбол и футбол на малки врати.

Финалът на проекта ще бъде символично отбелязан на територията на парк „Маркотея“, където е предвидено посещение след конферентната част. Очаква се в събитието да вземе участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Конференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

Тази публикация е създадена в рамките на договор BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.