Проектът за развитие на приемната грижа „И аз имам семейство”, по който Община Габрово е партньор на Агенция за социално подпомагане, се удължава със заповед на ръководителя на Договарящия орган до края на 2014 г.

Община Габрово е една от 83-те общини в България, която активно работи по проекта на обща стойност 14 990 037,70 лв. за цялата страна. „И аз имам семейство” разви приемната грижа по нов начин, като една от основните цели е да се даде шанс на децата в риск да израснат в семейна среда, както и възможност за трудова заетост на безработни лица.

Към момента настанените деца на територията на общината са 15. Те живеят в 13 приемни семейства, от които 11 професионални и 2 доброволни. На този етап няма свободни приемни семейства.

Едно от децата е в процедура по осиновяване и се очаква да бъде изведено в скоро време. Община Габрово е преизпълнила индикаторите за резултат по проекта, което налага спиране приема на заявления от кандидати за приемни родители. Периодично се провеждат групи за самопомощ, в които родителите споделят опит и проблеми при отглеждането на децата и търсят решения на възникнали трудности или кризисни ситуации.

На национално ниво е изготвен проект за единен финансов стандарт за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Приемането му ще гарантира устойчивостта на проекта и ще даде основание за промяна на правната регулация на услугата и предоставянето й като държавно делегирана дейност от 1 януари 2015 г.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция за социално подпомагане и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.

Повече информация може да получите от екипа по приемна грижа на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стая 342.