Към настоящия момент 13 деца са настанени в 11 приемни семейства на територията на община Габрово. Две от семействата отглеждат по две деца. До сега три деца са изведени от приемната си семейна среда, а две от тях са върнати на биологичните родители. Предстои извеждане на още едно дете, което ще бъде осиновено в края на тази година.

От началото на проекта кандидатите за приемни семейства са били 24, но са утвърдени 13, сред които има две доброволни семейства. Останалите 10 са се отказали по време на проучването, а един кандидат се обучава в момента. По време на подготовката си те преминават базово обучение за доброволна приемна грижа, както и допълнителна квалификация за професионална приемна грижа. Приемните семейства с настанени деца получават подкрепа и поддържащо обучение от екипа по приемна грижа. Организират се групи за самопомощ, където родителите споделят опит, както и проблеми в отглеждането на децата и се търсят решения при възникнали трудности или кризисни ситуации.

В момента се изготвят годишни доклади на утвърдените приемни семейства. В тях се проследява развитието им като приемни родители и се оценява качеството на предоставяната социална услуга и  грижата за настанените деца.

Настаняването на децата, проучването, оценката и обучението на приемните семейства е част от дейностите по проект „И аз имам семейство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”, съгласно партньорско споразумение с регистрационен номер BG051PO001-5.2.11-0001-С0001 изх. № СИ01-75 от 08.12.2011 г. Проектът се реализира в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS –Детски селища България”. Срокът за реализиране на проектните дейности и за предоставяне на услугата „Приемна грижа“ е удължен до 31.05.2013г.

Лицата, проявяващи интерес към социалната услуга „Приемна грижа”, могат да се обръщат за повече информация към екипа по приемна грижа на тел. 0889 691 699 и 066 818 399; 066 818 442, както и на място в сградата на Община Габрово, или към партньорите от Сдружение с идеална цел „SOS –Детски селища България”. 


Инвестира във Вашето бъдеще!