Екипът по приемна грижа към Община Габрово и отдел „Закрила на детето” настаниха новородено дете в приемно семейство. Бебето е родено на 24 септември тази година и не може да бъде отглеждано от рождената си майка. Алтернативата за него е била настаняване в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в приемно семейство.

Приемните му родители са професионални, а момченцето е третото приемно дете, което се настанява при тях. Община Габрово, като доставчик на услугата „Приемна грижа”, сключи договор със семейството за възлагане и извършване на дейността. От Дирекция „Социално подпомагане” изготвят доклад, план за действие и заповед за настаняване.

Към момента настанените деца по проект „И аз имам семейство” в общината са 12. Те живеят в десет приемни семейства. Две от децата са новородени. Изведени са три деца, като две от тях са върнати в биологичните семейства, а третото е настанено от доброволно в професионално приемно семейство. Този вид грижа позволява на децата без родители да растат в семейна среда и да получат възможност за развитие. Успехът на услугата е ключов елемент от реформата на системата от грижи за децата.

За целия период на проекта са утвърдени 13 приемни семейства, две от тях са доброволни. Други осем кандидати са се отказали по време на проучването, оценката и обучението. За отглеждането и възпитанието на децата професионалните родители получават месечен бюджет за издръжката им, както и възнаграждение. Екипът по приемна грижа организира поддържащи обучения. Родителите могат да участват в групи за самопомощ, където да споделят проблеми и да търсят решения при трудни ситуации.

Срокът за реализиране на дейностите по проекта и за предоставяне на услугата „Приемна грижа” е удължен до 31 май 2014 г. Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066/818 399/442, моб. тел. 0889 691 699,  както и на място в Община Габрово – пл. „Възраждане” № 3, ет. 3, стая 342.

Проектът „И аз имам семейство” стартира на 8 декември 2011 г. съгласно споразумение за партньорство BG051PO001-5.2.11-0001-С0001/№ СИ01-75 между Агенция „Социално подпомагане” и Община Габрово. Финансирането е чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Дейностите се реализират в партньорство със Сдружение с идеална цел „SOS – Детски селища България”.


Инвестира във Вашето бъдеще!