На 15 декември 2012 година в зала „Възраждане“ бе открита изложба от 50 броя фотоколажи, които запечатаха моменти от „Карнавала пo никое време“, реализиран в рамките на проект „Габрово - индустрия за нова градска култура”.

Многобройните посетители бяха посрещани по оригинален начин от участниците в работилницата за площадни изкуства, които подаряваха на всички гости късметче и ги съпровождаха по стълбите като на истински венециански бал.

Събитието бе официално открито от кмета на общината Таня Христова.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

     Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект  BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово-индустрия за нова градска култура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

Подарък за габровци - „Кармен от „Факултето”
15 декември 2012
Таня Христова с номинация за „Най-добър социален партньор”
17 декември 2012