На 15 декември 2012 година от 18 часа, в зала „Възраждане“ ще бъде открита изложба от 50 броя фотоколажи от проведения през месец октомври „Карнавал по никое време“ на крайречната улица „Аврам Гачев“.

Събитието, част от проекта BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово-индустрия за нова градска култура”, има за цел да представи по оригинален начин емоциите и настроението на хилядите габровци и гости на града, които станаха част от карнавалната фиеста.

Основни участници във фотографските шаржове са работилниците по изкуства, които бяха изградени в рамките на проекта и чрез своите изяви трябваше да провокират интереса на публиката за предстоящото събитие.

 

 

 

 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

     Инвестираме във Вашето бъдеще!

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Този документ е създаден в рамките на проект  BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово-индустрия за нова градска култура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коледен благотворителен базар
11 декември 2012
Честваме Св. Спиридон Чудотворец
12 декември 2012