Община Габрово призовава всички жители да изразят будната си гражданска съвест като подкрепят предложението за изграждане на Път III - 5004 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30 + 673.48 с тунел под връх Шипка“.

Идеята за тунел под връх Шипка възниква през далечната 1897 г. Тогава тя е обсъдена от габровската Общинска управа на 16 март, а през декември единодушно одобрена от Народното събрание. Тъй като тунелът не е самостоятелно съоръжение, в годините до днес градоустройственото планиране е установило предвижданията на транзитните трасета съобразно съществуващите транспортни връзки. Трасето на т. нар. Западен обходен път е определено в Общия устройствен план (ОУП) на гр. Габрово, влязъл в сила през 1981 г. Преминаването през и в близост до жилищните зони е установено с подробните устройствени планове, които са служили за изграждане и на останалите улици, а техните предвиждания винаги са били известни на собствениците на имоти, попадащи в трасето и в близост до него.

В проекта трасето е разделено на шест основни участъка, които могат да се изпълняват заедно и независимо един от друг:
- Първи Етап е път изграден преди 25 години, с начало път I-5 (В.Търново – Габрово) и край при с. Поповци
- Втори Етап е от с. Поповци до кв. Чехлевци, изграден преди 18 години и замразен на първи пласт асфалт
- Трети Етап – от кв. Чехлевци, северно от язовир Синкевица до кв. Дядо Дянко /при Присовски дол/
- Четвърти Етап – от кв. Дядо Дянко /по левия бряг/ до кв. Радецки
- Пети Етап започва от кв. Радецки и включва изграждането на тунел под вр. Шипка, който е с дължина 3220 м
- Етапна връзка, която свързва края на четвърти етап със съществуващия проход близо до т.нар. Червен завой.

За осъществяване на строителните дейности по първите два етапа отчуждителни процедури не са необходими и за издаването на разрешение за строеж е достатъчно да е приключила екологичната процедура, която е повод и за настоящата инициатива. За останалите етапи е необходимо отчуждаването на предимно земеделски земи след приключване на екологичните процедури.

Обектът Западен обход на град Габрово е включен в индикативната годишна работна програма за 2012 г. на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., която се съфинансира със средства от Европейския съюз. Индикативната стойност на проекта е 352 млн. лв., като директен бенифициент е Агенция „Пътна инфраструктура”.

От решаващо значение за стартирането на проекта е успешното завършване на екологичните процедури и отчуждаването, както и увереността на институциите, че местната общност подкрепя проектната инициатива.

Реализирането на проекта ще доведе до:
- Извеждане на трафика от Габрово и намаляване на натоварването по главните улици в центъра на града, както и на пътно-транспортните произшествия
- Намаляване на дължината на маршрута
- Намаляване на замърсяването на въздуха с прах и други вредни вещества
- Увеличаване на инвестициите в община Габрово
- Намаляване на разходите за поддръжка и осигуряване на по-сигурни условия за транспорт през зимния - Осъществяване на алтернативна връзка между северните и южните квартали на Габрово
- Сближаване на регионите от двете страни на Стара планина и осигуряване на по-голямото им национално и международно значение по Трансевропейски коридор №9.

Днес шансовете да сбъднем една вече 115-годишна мечта са напълно реални.

Нека да изразим желанието и подкрепата си за изграждането на Западен обход на град Габрово, което ще бъде от полза и за региона, и за страната. Подписките за подкрепа на инвестиционното предложение ще намерите в Информационния център на Община Габрово, в районите на паркинга на площад „Първи май“, CBA Младост, Автогара Габрово, както и в пунктовете за продажба и разпространение на печатни издания.


Инициативата се подкрепя от Гражданско сдружение „Нашето По – Голямо Габрово“, Инициативния комитет на жителите от кв. Бичкиня против тировия тормоз, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране - Габрово, Камарата на архитектите в България – Габрово, ГТПП и от други представители на местния бизнес
.