Общинските съветници приеха Отчета за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и Програмата за 2023 г., включени в дневния ред на редовното им заседание днес. Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост са основен приоритет в ежедневната работа на Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“. През цялата 2022 г. служителите от дирекцията са се ръководили от приетата от Общински съвет гр. Габрово – Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г., приета с Решение № 48 от 05.04.2022 г., която в течение на годината е претърпяла изменения и допълнения, които са били предложени на Общински съвет Габрово за одобрение.

Планираните приходи от общинска собственост в бюджета на Община Габрово за 2022 г. са в размер на 1 725 000 лв., а изпълнението на Програмата е в размер на 2 057 750.22 лв. или 119,29 % спрямо заложеното.  В отчета подробно са описани приходите по различни направления – разпоредителни сделки, продажба на УПИ, учредяване право на строеж върху общински терени, наеми на жилищни имоти, стопанска дейност и др.

Основен дял в приходната част имат разпоредителните сделки в размер на 1 097 132 лв., в т.ч. продажби на урегулирани поземлени имоти, сгради и жилища 109 653 лв., продажби на земя 973 178 лв. при планирани приходи от земя 250 000 лв., учредяване право на строеж върху общински терени 14 301 лв. Приходите от наеми на нежилищни имоти са в размер общо на 447 300 лв., а приходите от наем на жилищни имоти са в размер на 258 461 лв., тези от стопанска дейност са в размер общо на 235 938 лв.

В отчета за изпълнение на Програмата е включено още и изграждане на обекти от първостепенно значение, като се има предвид активната работа по строително – монтажните работи за  два подобекта, първият от които е „Водоснабдяване група села на територията на област Габрово – Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово“. По този подобект са изпълнени всички водопроводи по трасето без хранителен водопровод Здравковец: довеждащ водопровод от точката на водовземане до Рязковци, напорен водопровод до напорен резервоар Рязковци, магистрален водопровод и всички хранителни водопроводи до напорните резервоари на изброените села, без хранителен водопровод за НР Здравковец, който в момента се изпълнява. Изградени са двете нови помпени станции Рязковци и Здравковец; изпълнена е рехабилитация на напорните резервоари Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи. По втория подобект - Отклонението за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга – са изпълнени всички линейни проводи и остава да се изпълни рехабилитацията на трите напорни резервоара – Драгановци, Яворец и Музга.

Предложената и приета днес Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  за 2023 г. по своята същност съдържа:  Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи , свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за учредяване на ограничени права или за предоставяне на концесия и прекратяване на съсобственост с физически и юридически лица;  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване; Обекти, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти на основание чл. 21, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС през 2023г.;  Приходи от стопанска дейност; Изграждане на обекти от първостепенно значение, към които спада Проектът за изграждане на битова канализация по улици Околчица, Найден Геров, Боженци, Охрид, Катюша, Зорница, Вишеград, Дрен и Щастие, както и в района на Западна индустриална зона и ул. Винпром. Предвижда се изграждане и на локално пречиствателно съоръжение, към което ще се отведат битовите отпадъчни води и след пречистване, ще се заустят в прилежащо дере. Дължината на канализацията в урбанизираната територия (гореизброените улици) е около 3630 м. и извън урбанизираната територия 2059 м.

Целите, които си поставя Дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност“ за изпълнението на програмата са публичност и прозрачност на процедурите чрез всички средства за информираност и равнопоставеност на всички участници. Програмата подлежи на текущо актуализиране през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет на основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

Новите награди от вендиг системата
30 март 2023
Единадесетокласниците от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ участваха в превантивна програма „Спри! Дрога на пътя!“
30 март 2023