Общински съвет Габрово реши Община Габрово да сключи договор за кредит с финансова институция (Регионален фонд за градско развитие АД / Банка ДСК АД), по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел осигуряване на средства за собствен принос за реализацията на проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ в рамките на процедура BG16RFOP001 1.016 0004. Максималният размер на дълга е 2 250 000 лв.

Предложението за ползване на кредита бе представено на публично обсъждане, проведено на 18.08.2021 г.

Основната цел на проекта е да се осъществят дейности по основен ремонт и реконструкция на Дом на културата „Емануил Манолов“, както и доставка на необходимото оборудване, като част от цялостната модернизация на сградата, водещо до подобряване качеството на предоставяната услуга и културния живот в града.

Общата стойност на проекта е 6 502 827 лв. с ДДС, от които:

3 716 960 лв. - безвъзмездна финансова помощ;

2 785 867 лв. – съфинансиране от Община Габрово като бенефициент в т.ч. :

2 249 950 лв. – финансов инструмент - заемен ресурс.

535 917 лв. – от бюджета на Община Габрово

В рамките на проекта ще се извърши реконструкция на сградата и прилежащото дворно пространство, като ще се запазят всички основни параметри на съществуващата сграда, като функция и обем. Ще се промени бройката и разрядката на местата в залата и на балкона, съгласно изискванията на пожарната безопасност и европейските норми за комфорт и удобство.

Предвижда се ново оборудване на гримьорните, ремонт на покривите, плочника и терасите, пълна подмяна на старата и негодна към момента отоплителна система, както и направата на аварийна вентилация. Предвижда се осигуряване на достъпна архитектурна среда и подобряване достъпа за лица с увреждания, доставка на оборудване и обзавеждане, озвучителна система, мултимедия, озвучаване за репетиционни зали и фоайе, система от камери за запис и стрийминг, осветление и др.

Продължителността на проекта е 26 месеца (не по-късно от 31.12.2023 г.)

Въвеждане на временни противоепидемични мерки от 4 до 17 октомври за територията на област Габрово
1 октомври 2021
Ценно дарение влиза във фондовете на РИМ - Габрово
2 октомври 2021