Общински съвет Габрово прие изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово.

Наредбата се придържа към действащите такси и цени, като се предлагат няколко промени, които са продиктувани от промени в нормативната база (национална и местна) или в резултат на настъпили промени в потребностите и очакванията на населението.

Промените включват:

Таксите за детски градини за деца до 4 годишна възраст, ще се определят според броя на присъствените дни на всяко дете. Ако детето не присъства в детската градина, такса не се дължи.

Безплатни стават удостоверенията за наличие или липса на задължения, издавани от дирекция „Местни данъци и такси“.

Отпада таксата за заверка на служебна страница на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

Въвежда се процентна отстъпка при предплащане за всички абонаменти, предвидени в Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Габрово - 5% при предплащане за за 6 месеца и 10 % при предплащане за 12 месеца.

Променят се част от цените на билетите за събития, организирани от Община Габрово и се дава възможност за наемане на външната сцена само за няколко часа.

Актуализират се услугите, предоставяни от ЦПЛР – Астрономическа обсерватория и планетариум.

Такса за притежание на куче става 10 лв. за град Габрово и 4 лв. за селата.

Дава се възможност за наемане за половин час на общинските спортни обекти, след изтичане на първия час от наема, актуализират се част от цените, като се записва изрично, че ползването на спортната база за мероприятия на общински бюджетни структури и на държавните училища на територията на общината е безплатно.

Общинско предприятие Благоустрояване предлага и остойностява нова услуга  - метене с автомобил.

ОП „Регионално депо за неопасни битови отпадъци“ включва цени на услуга за раздробяване на отпадъци от дървесина, както и дробен дървен материал с размери до 100 мм.

Актуализират се цените на предлаганите услуги в Художествена галерия „Христо Цокев“ по отношение на цените за ползване на зали.

Отпадат всички услуги, свързани с ползването на хотел „Страноприемницата”в РЕМО Етър. През м. юни 2020 г. е сключен договор за изпълнение на проект „РЕМО “Етър” - Музей за креативен културен туризъм”. Една от дейностите е консервация, реставрация и преустройство на хотела в база за настаняване с конферентен център и музейна администрация с фондохранилища. В рамките на проекта е предвидено разработване на комплекс от маркетингови и рекламни мерки за предоставяне на интегриран туристически продукт, включително и с използването на хотелската част.

Премахват се намаленията, които се ползват от Община Габрово и бюджетни структури - второстепенни разпоредители с бюджет към Община Габрово относно наемането на къщите на МАИР „Боженци“, тъй като към преференциите няма проявен интерес. Актуализират се цените на нощувките, предвижда се отдаване на отделни етажи от къщите, въвеждат се пакетни оферти.