Дни на интелигентната енергия проведе в Габрово на 11 и 12 септември 2013 г. Областен информационен център – Габрово в партньорство с Община Габрово и съдействието на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. По време на форума бяха разгледани всички аспекти на интелигентната енергия като движеща сила в различни сфери на икономическия, социалния и културен живот на града.

Акцент в първия ден на събитието беше поставен върху устойчивото енергийно развитие и възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност с евросредства. Много държави срещат все повече предизвикателства от климатични промени, влошаваща се околна среда и намалено наличие на природни ресурси. Сегашната финансова криза засили потребността от преосмисляне на традиционните икономически модели, които водят до постоянно увеличаващо се, неустойчиво потребление. Това важи особено за европейската икономика, която изпитва множество предизвикателства за поддържане на благополучието и икономическия растеж. В своя опит да възродят индустрията, пазарите на труда и конкурентоспособността, европейските правителства търсят по-иновативни и устойчиви начини за популяризиране на икономически дейности едновременно със справянето с екологичните предизвикателства. В тази връзка аудиторията в залата беше запозната с предимствата на Споразумението на кметовете за местна устойчива енергия от изпълнителния директор на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, г-жа Калинка Накова. В този ден беше представена и посетена на място първата пасивна детска градина в България, която се изгражда в момента в Габрово. Събитието беше съпътствано от изложбата „Имаджин“, посветена на 16 европейски града – пионери в управлението на енергия.

Фокусът на форума през втория ден беше насочен към интелигентната енергия в сферата на културата, образованието и вижданията на младите хора за бъдещето на града. Гост-лекторът на събитието госпожа Мартина Винкел – артист и драматург, участвала в кандидатурата на Линц – Европейска столица на културата 2009, представи на присъстващите добри практики в областта на културата, реализирани с европейско финансиране. Чрез симулационни дискусии и творчески ателиета участниците в събитието преосмислиха културните ценности на Габрово и избистриха идеи за бъдещи проекти, които да бъдат реализирани с европейски средства.

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Панел 1 – Споразумение на кметовете за местна устойчива енергия

Панел 2 - Настоящи и бъдещи европейски проекти за енергийна ефективност в Габрово

Панел 3 - Основни принципи на пасивната сграда. Първата пасивна детска градина в България

Панел 5 - Интелигентни еко-практики за устойчиво развитие от европейски градове

Засилен интерес към възможностите за европейско финансиране в Трявна, Дряново и Севлиево Областен информационен център - Габрово - партньор на обществените библиотеки