Една от темите на проведената в Габрово на 24 април 2019 г. конференция „Науката среща регионите“ бе енергийната ефективност и управлението на отпадъците. Габриеле Брандл от Австрийската енергийна агенция представи значението на общинския енергиен мениджмънт. Тя даде добри примери за работещи системи в Австрия, подчертавайки, че с голямо значение е спазването на цикъла „Планирай. Действай. Проверявай“, чрез който се реализира успешен енергиен менджмънт.

По темата за енергийната ефективност в България презентация направи и д-р инж. Здравко Георгиев от Софийска енергийна агенция „СОФЕНА“. Той отбеляза констатираните проблеми и техните възможни решения.

За политиката по енергийна ефективност на сградите говори изпълнителният директор на ЦЕЕ „ЕнЕфект“ д-р Драгомир Цанев. Той наблегна на необходимостта от качествена промяна в начина, по който се проектират сградите. Цанев отчете необходимостта от достатъчно ясна и достигаща до широка аудитория информация за енергийната ефективност, която да изясни подобряването на индивидуалния житейски комфорт у крайните потребители.

Важността на човешкия фактор бе в основата и на презентацията на Камелия Георгиева, старши експерт в Националния доверителен екофонд. Тя наблегна на поведенческата икономика, при която трябва да се търси мотивацията и стимулите, които да провокират споделената отговорност на ползвателите на енергийно ефективните сгради. Според нея те трябва да са информирани и практически да прилагат правилата за експлоатация на подобен тип сгради.

За добрите практики по управление на отпадъците презентации направиха Микел Ирухо, представител на Правителството на Навара, Испания в Европейския съюз, инж. Деница Колева, еколог на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово и Милен Димитров от „Нортика“ ООД.

Микел Ирухо подчерта, че от изключителна важност е участието на хората във всяка една система за управление на отпадъците. Той отбеляза, че Европа трябва да се стреми към производството на висококачествени продукти и да реализира зелените идеи, за да се намали образуването на отпадъци.

В презентацията си инж. Деница Колева очерта пътя на боклука, тръгващ от домовете, преминаващ през системата от контейнери и стигащ до Регионалното депо за неопасни отпадъци. Деница Колева даде ясна визия за информационните кампании и работата с населението, които са ключът към успеха на всяка една система за разделно събиране на отпадъците.

Кметът на община Габрово Таня Христова заяви, че е необходимо да бъдат планирани действия, както в енергийната ефективност, така и в управлението на отпадъците. Тя подчерта, че мерките трябва да са осъзнати като инвестиция в самите нас, за да се взимат по-добри решения в полза на хората.

Милен Димитров показа интересен филм за нисковъглеродното бъдеще на нашата планета. Той подчерта, че Земята има огромен проблем, свързан с отделянето на карбонови емисии, които предизвикват повишаване на земната температура и водят до различни природни катаклизми. Димитров обясни, че повишаването на производството на компост и влагането му в различни терени би довело – от една страна до намаляване образуването на отпадъци, а от друга – до подобряване на показателите за въглеродни емисии.

С презентациите на участниците можете да се запознаете по-долу:

Регионални местни политики за енергийна ефективност и адаптация на климата

Таня Христова - кмет на община Габрово

Значението на общинския енергиен мениджмънт

Габриеле Брандл - Австрийска енергийна агенция 

Енергиен мениджмънт в България - инструменти и добри практики

Здравко Георгиев - Софийска енергийна агенция Софена

Политики за енергийна ефективност в сгради

Карлос Кораро - Жилищна политика и градско развитие, Навара

Драгомир Цанев - изпълнителен директор на ЦЕЕ ЕнЕфект

Добри практики за намаляване на отпадъците

Деница Колева, община Габрово - Как да насърчим кръговата икономика

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Микел Ирухо: „Европейската икономика трябва да се фокусира в качество и екосъобразност“