106-а пленарна сесия, 2 – 3 април 2014 г.

РЕЗОЛЮЦИЯ
на
КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ
относно
ХАРТАТА ЗА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПА

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ,

– Като взе предвид своята Декларация за мисия[1], в която се насърчава многостепенното управление в Европейския съюз и извън неговите граници;

– Като взе предвид своята Бяла книга за многостепенното управление[2], в която се предлага изготвянето на Харта за многостепенното управление с цел в основата на ценностите на Европейския съюз да залегне общо и споделено разбиране за европейското управление;

– Като взе предвид факта, че в Берлинската декларация[3] държавните и правителствените ръководители в Европейския съюз признаха значението на многостепенното управление в процеса на европейската интеграция;

– Като има предвид, че многостепенното управление е заложено като ръководен принцип в изпълнението на политиката на сближаване във връзка с новите общоприложими разпоредби относно структурните фондове[4];

– Като взема пример от Европейската харта за местно самоуправление[5] и отчита подкрепата на Конгреса на местните и регионалните власти за този процес с цел по-специално транспонирането на Хартата в правния ред на Съвета на Европа;

– Като взема предвид факта, че макар и да не е правнообвързваща, Хартата ще ангажира подписалите я страни да разяснят и популяризират принципа на многостепенното управление;

– Като има предвид, че Хартата може да допринесе за бюджетната консолидация и поради това произтичащите от нея дейности и мерки не бива да водят до възникването на нови административни препятствия или разходи;

– Като има предвид необходимостта от мобилизация на всички управленски равнища за увеличаване на демократичната отчетност в Европа и гарантиране на ефективността, съгласуваността и допълняемостта на техните действия;

  1. Одобрява проекта на Харта за многостепенното управление в Европа;
  2. Препоръчва на всички местни и регионални власти в Европейския съюз, както и на представителите на другите равнища на управление (национално, европейско, международно), да възприемат принципите на настоящата Харта още при стартирането на кампанията за подписване;
  3. Призовава държавите-членки и техните национални администрации да се ръководят от нея при прилагането на препоръчаните принципи и механизми, за да отчетат в по-голяма степен легитимността и отговорността на местните и регионалните власти;
  4. Призовава институциите на Европейския съюз да прилагат системно принципите на Хартата при изготвянето, изпълнението и оценката на европейските стратегии и политики, и подновява препоръката си към Европейската комисия да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира по-голяма прозрачност и процедури, осигуряващи по-широко участие, в съответствие с ключовите ценности и принципи на новата Харта;
  5. Приканва сдруженията на местните и регионалните власти, както и техните мрежи и политическите личности, които желаят да подкрепят този процес, да заявят своята подкрепа;
  6. Призовава всички заинтересовани страни да се стремят да следят за това прилагането на предложените принципи и механизми да не води до утежняване на процедурите за вземане на решения, нито до увеличаване на административните и финансовите тежести на съответните местни и регионални власти;
  7. Се ангажира да съдейства за идентифицирането на добрите практики в процеса на вземане на решения в Европа, да насърчава работата в мрежа на органите на местното самоуправление, подписали Хартата, както и активно да стимулира и насърчава конкретни проекти за многостепенно сътрудничество;
  8. Възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на държавите членки, на председателите на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет, както и на председателя на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа.

ХАРТА ЗА МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПА

ПРЕАМБЮЛ

Предвид факта, че в Европейския съюз много правомощия и отговорности се споделят от различните равнища на управление, признаваме необходимостта ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО В ПАРТНЬОРСТВО за постигането на по-голямо икономическо, социално и териториално сближаване в Европа. Нито едно равнище на управление не може да се справи само с предизвикателствата, пред които сме изправени. Можем да решим конкретните проблеми на гражданите чрез по-добро СЪТРУДНИЧЕСТВО и изпълнението на СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ, за да се справим с общите предизвикателства, пред които сме изправени.

Обявяваме се за Европа на многостепенното управление, която да се основава на „координирани действия на Европейския съюз, държавите-членки и местните и регионалните власти въз основа на принципите на субсидиарност, пропорционалност и партньорство, което се осъществява чрез оперативно и институционално сътрудничество при изготвянето и прилагането на политиките на Европейския съюз“. В това начинание зачитаме напълно еднаквата легитимност и отчетност на всяко равнище в рамките на неговите правомощия и принципа на лоялно сътрудничество.

Осъзнавайки своята ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ и в търсене на все по-висока ЕФЕКТИВНОСТ, виждаме значителни възможности за по-нататъшно укрепване на новаторското и ефективно политическо и административно сътрудничество между нашите органи въз основа на правомощията и отговорностите на всеки един от тях. Настоящата Харта, изготвена от Комитета на регионите на Европейския съюз, има за цел да свърже регионите и градовете в цяла Европа, като в същото време насърчи МНОГОСТРАННОТО ПАРТНЬОРСТВО с други обществени действащи лица като социалните партньори, университетите, неправителствените организации и представителните организации на гражданското общество.

В съответствие с принципа на СУБСИДИАРНОСТ, според който решенията се вземат на най-ефективното равнище и възможно най-близо до гражданите, отдаваме голямо значение на съвместното разработване на политически решения, които отразяват нуждите на гражданите.

Считаме, че именно благодарение на нашата ангажираност с основните ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ и ПРОЦЕСИ, залегнали в основата на многостепенното управление, ще възникнат нови форми на ДИАЛОГ и партньорство сред публичните органи в Европейския съюз и извън него. Многостепенното управление укрепва откритостта, участието, КООРДИНАЦИЯТА и СЪВМЕСТНАТА АНГАЖИРАНОСТ с постигането на набелязаните решения. То ни позволява да използваме многообразието на Европа като двигател за оползотворяването на предимствата на нашите местни територии. Използвайки пълноценно цифровите решения, поемаме ангажимента да работим за повишаване на ПРОЗРАЧНОСТТА и предлагане на качествени публични услуги, които да са лесно достъпни за гражданите, които представляваме.

МНОГОСТЕПЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ ни помага да се учим едни от други, да експериментираме с новаторски политически решения, ДА СПОДЕЛЯМЕ НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ и да доразвиваме ДЕМОКРАЦИЯТА НА УЧАСТИЕТО, доближавайки Европейския съюз до неговите граждани. Убедени сме, че приемането на многостепенното управление допринася за задълбочаването на интеграцията на ЕС посредством по-нататъшно укрепване на връзките между нашите територии и преодоляване на административните пречки при регулирането и прилагането на политиките, както и на географските граници, които ни разделят.

ЗАГЛАВЕН РЕД 1: ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Ангажираме се да зачитаме фундаменталните процеси, които оформят практиките на многостепенно управление в Европа чрез:

1.1. Разработване на ПРОЗРАЧЕН, ОТКРИТ и ПРИОБЩАВАЩ процес на вземане на решения;

1.2. Насърчаване на УЧАСТИЕТО и ПАРТНЬОРСТВОТО между съответните публични и частни партньори на всички етапи от процеса на вземане на решения, включително чрез подходящи цифрови инструменти, при зачитане на правата на всички институционални партньори;

1.3. Повишаване на ЕФЕКТИВНОСТТА и СЪГЛАСУВАНОСТТА НА ПОЛИТИКАТА и насърчаване на БЮДЖЕТНИ СИНЕРГИИ между всички равнища на управление;

1.4. Спазване на принципите на СУБСИДИАРНОСТ и ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ в процеса на вземане на решения;

1.5. Гарантиране на максимална степен на ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА на всички равнища на управление.

ЗАГЛАВЕН РЕД 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ

Ангажираме се да прилагаме на практика многостепенното управление в процеса на изготвяне и изпълнение на политиките, включително чрез новаторски и цифрови решения. За тази цел следва:

2.1. ДА НАСЪРЧАВАМЕ УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ на всички етапи от политическия цикъл;

2.2. ДА ПОДДЪРЖАМЕ тясно СЪТРУДНИЧЕСТВО с останалите публични органи, като мислим извън традиционните административни граници, процедури и пречки;

2.3. ДА НАСЪРЧАВАМЕ ЕВРОПЕЙСКО МИСЛЕНЕ в рамките на нашите политически органи и администрации;

2.4. ДА ПОДПОМАГАМЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ и да инвестираме в усвояване на политиките на всички равнища на управление;

2.5. ДА СЪЗДАВАМЕ МРЕЖИ между нашите политически органи и администрации от местното до европейското равнище и обратно, като същевременно укрепваме транснационалното сътрудничество.

Брюксел, 3 април 2014 г.

Председател
на Комитета на регионите,

Рамон Луис Валкарсел

Качество и сигурност на информация Политика за използване на “бисквитки” (Cookie)