Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“ по три обособени позиции:

·      Обособена позиция № 1 "Доставка на бордови камион – 2 бр.“

·      Обособена позиция № 2 "Доставка на лекотоварен автомобил-ван – 1 бр.”

·      Обособена позиция № 3 "Доставка на техника за работа в зелени градски зони (ЗГЗ)“

Получаване на документация - до 03.11.2014г., 16:30 ч.

Подаване на оферти - до 03.11.2014г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10 лв. с вкл. ДДС

Документацията е достъпна тук

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Решение за промяна

Отговор на постъпило запитване №1

Решение за промяна

Протокол 1 по обособена позиция 3

Решение за прекратяване на обособена позиция №2 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че на 08.12.2014 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовото предложение на допуснатия участник по обществена поръчка с предмет: „ТЕХНИЧЕСКО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВЕНО „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“, Обособена позиция № 1 „Доставка на бордови камион – 2 бр.“.

Уведомяваме Ви, че отварянето на Плик № 3 с предлагана цена, по обособена позиция № 3, ще се осъществи на 13.12.2014 г. от 09:00 часа, в заседателната зала на III етаж, Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Габрово

Резултатите от техническата оценка на офертите на участниците са:

·      МИНА ЕООД – 96,43 т.

·      ЕТ СТОРУМ – СТОЯН КЮЧУКОВ – 99,80 т.

Протокол 1 по обособена позиция 1

Протокол 2 по обособена позиция 1

Решение за определяне на изпълнител по обособена позиция 1

Решение за избор на изпълнител на Обществена поръчка с предмет:„Техническо обезпечаване на звено „Озеленяване“, обособена позиция №3 "Доставка на техника в зелени градски зони (згз)"

Протокол 2 по обособена позиция 3, и приложение към протокол 2

Протокол №3 по обособена позиция № 3 

Договор - обособена позиция 1

Договор - обособена позиция 3