На основание чл. 42 от НВМОП, протокол от 21.08.2009 г. на комисия, назначена със заповед № 1788/ 18.08.2009 г. на Кмета на Община Габрово, и във връзка с процедура за възлагане на малка обществена поръчка – открит конкурс по НВМОП с предмет: Упражняване на строителен надзор по 2 обособени позиции: 1. Преустройство бивша детска градина в дом за възрастни хора с физически увреждания и 2. Основен ремонт зала „Възраждане” – Изпълнение на СМР, открита с Решение № 27 от 15.07.2009 г., с Решение Nо 33 от 21.08.2009 г. Кметът на Община Габрово определя изпълнител на малката обществена поръчка.

Решението може да изтеглите от тук >>