С Решение № 29 от 13.08.2009 г. Община Габрово, в качеството й на Възложител на малка обществена поръчка с предмет „Основен ремонт зала Възраждане – изпълнение на СМР” прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.