С настоящото ви уведомяваме, че на 24.11.2014 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала, етаж 3, в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане № 3, гр. Габрово, Комисията, назначена от Кмета на Община Габрово, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет „Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово” - Обособена позиция № 3 „Благоустрояване на парк „Маркотея – гр. Габрово“, открита с Решение № 76/13.06.2013 г. и Решение за промяна № 81/26.06.2013 г. на Кмета на Община Габрово.
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.