ДО Участниците в процедура за обществена поръчка с предмет:

„Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”                                                        

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с участието Ви в процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”  Ви уведомяваме, че на 17.10.2014 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена от Кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществената поръчка.