УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 15.10.2014 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 1867/24.09.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2 - „Доставка на пясък”.
При отварянето на ценовите предложения, съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.