Открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ и обособена позиция №2 -  „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“

Срок за получаване на оферти: до 27.10.2014 г., 16:30 ч.

Срок за получаване на документация за участие: до 27.10.2014 г., 16:30 ч.

Документацията може да изтеглите тук.

Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2014-0031

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Протокол 1 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 21.11.2014 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти /фаза работни проекти/, както и технически паспорти за сгради по две обособени позиции: обособена позиция №1 – „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, вкл. благоустрояване на дворни площи“ и обособена позиция №2 - „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сграда на ОУ „Цанко Дюстабанов“, вкл. благоустрояване на дворни площи“.

Решение за избор на изпълнител може да видите тук.