Община Габрово обявява открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Осъществяване на мерки за информация и публичност по проект № М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“.

Срок за получаване на оферти: до 27.10.2014 г., 16:30 часа

Срок за получаване на документация за участие: до 17.10.2014 г., 17:00 часа

Документацията може да изтеглите тук

Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2014-0030

Забележка: !!! Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица. При поискване, документацията се предоставя на хартиен носител на място в Деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от тях адрес за тяхна сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10,00 лв. с включен ДДС.


Протокол № 1 - наличие и редовност на представените документи в Плик № 1

Протокол № 2 - допълнение към Протокол № 1

Протокол № 3 - разглеждане на технически предложения

Протокол № 4 - разглеждане на ценови оферти

Решение за избор на изпълнител - № 97/15.12.2014 г.

Договор с избрания изпълнител - № 30-УР-15/27.01.2015 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Отварянето на ценовите оферти на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Осъществяване на мерки за информация и публичност по проект № М13-22-147 „Обучения за повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Габрово“, открита с Решение № 64/15.09.2014 г. на кмета на община Габрово, ще се състои на 27.11.2014 г. от 09:00 часа в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, гр. Габрово.

На 17.11.2014 г. комисията разгледа техническите предложения на допуснатите участници. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Резултатите от техническата оценка на офертите на участниците са, както следва:

1. ЕНЕРДЖИ СПЕД ЕООД – 70 точки
2. БИ ЕН АЙ СТУДИО ООД – 46 точки
3. ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД – 23 точки
4. ВИА КЪНСАЛТИНГ ООД – 31 точки
5. ЕЛМАЗОВИ ООД – 67 точки


При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право до присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.