Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2 - „Доставка на пясък”

Разяснението може да видите от тук.