УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.09.2014 г. от 10:00 часа в Зала ІІІ, етаж 3 в Община Габрово, Комисията, назначена от Кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“ на 11 (единадесет) броя детски заведения”
При отварянето на ценовите предложения, съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.