УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 08.09.2014 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 1486/ 08.08.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: Изготвяне на инвестиционен проект /фаза работен проект/ за обект Благоустрояване ул. „Емануил Манолов“, ул. „Чардафон“ и прилежащи пространства - ЦГЧ Габрово - по проект №BG161PO001-5.3.02-0028 "Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“

При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.