Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

Получаване на документация - до 18.09.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти - до 25.09.2014 г., 16:30 ч.

Уникален номер на поръчката в АОП: 00038-2014-0029

Документацията е достъпна тук.

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет” - виж тук.

!!! Възложителят не поставя изискване Документацията за участие да се закупува от заинтересованите лица.
При поискване, Документацията се предоставя на хартиен носител на място в Деловодството на Община Габрово или се изпраща с препоръчано писмо на посочен от него адрес за негова сметка. В тези случаи се заплаща цена в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС.

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дребно офис оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет”

Решение за избор на изпълнител може да видите от тук:

Протоколи може да видите от тук:

Договор за изпълнение