Открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2 - „Доставка на пясък”

Получаване на документация - до 16.09.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти - до 23.09.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията - 10 лв. с вкл. ДДС

Документацията е достъпна тук.

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.  

Решение за избор на изпълнител може да видите от тук. 

Съобщение за отваряне на ценови предложения

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 15.10.2014 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 1867/24.09.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”: Обособена позиция №1 – „Доставка на сол” и обособена позиция №2 - „Доставка на пясък”.
При отварянето на ценовите предложения, съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Протоколи от работата на комисията, може да видите от тук.

Разяснение във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет:„Доставка на сол и пясък за обезледяване за нуждите на ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово по две обособени позиции”.