С настоящото Ви уведомявам, че отварянето на Плик № 3 „Предлагана цена“, на обществена поръчка с предмет „Логистично осигуряване провеждането на събития”, ще се осъществи на 18.08.2014 г. от 14:00 часа, в заседателната зала на трети етаж, в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово.

При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.