УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 18.08.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 1545/12.08.2014 г. на За кмета на Община Габрово, съгласно заповед № 1489/08.08.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА КОМУНАЛЕН АВТОМОБИЛ И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „РЪЧНОВОДИМИ ВАКУМНИ МАШИНИ“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „КОМУНАЛЕН МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН АВТОМОБИЛ И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР“.

При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.