Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”.
С настоящото писмо Ви уведомяваме, че на 18.08.2014 г. от 09:00 часа в Заседателната зала на ІІІ етаж в Община Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 1546/12.08.2014 г. на За кмета на Община Габрово, съгласно заповед № 1489/08.08.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”.

При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.