УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            С настоящото Ви уведомяваме, че ценовите предложения на допуснатите участници, ще бъдат отворени на публично заседание от 14:00 ч. на 30.07.2014 г.,  в зала № 330, етаж 3, сградата на Община Габрово в гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3.

При отварянето на ценовите предложения могат съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.