УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           С настоящото Ви уведомяваме, че ценовото предложение на допуснатия участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и публичност при въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в регион Габрово“ ,  ще бъде отворено на публично заседание от 10:00 ч. на 04.07.2014 г.,  в зала № 330, етаж 3, сградата на Община Габрово в гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3.