ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“ на 11 (единадесет) броя детски заведения.

Получаване на документация до - 29.07.2014г., 17:00 ч.

Подаване на оферти - до 08.08.2014 г., 16:30 ч.

Цена на документацията с вкл. ДДС – 14 лв. с вкл. ДДС

Документацията е достъпна тук 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 18.09.2014 г. от 10:00 часа в Зала ІІІ, етаж 3 в Община Габрово, Комисията, назначена от Кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за „Благоустрояване на дворни площи на детски градини“ на 11 (единадесет) броя детски заведения”
При отварянето на ценовите предложения, съгласно чл. 68 (3) от ЗОП, могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Протоколи от работата на комисията, може да видите от тук.

Решение за избор на изпълнител може да видите от тук.

Сключен договор за избор на изпълнител можете да видите от тук.