Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет:РЕМОНТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ АЛЕИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ПРЕЗ 2014 г. ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Община Габрово, в качеството й на Възложител, уведомява, че на 17.06.2014 г. от 10:00 часа, в заседателната зала на трети етаж в административната сграда на Община Габрово, пл. Възраждане 3, гр. Габрово, Комисията, назначена със Заповед № 745/08.05.2014 г. на кмета на Община Габрово за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на предложените оферти, ще пристъпи към отваряне на Плик №3 „Предлагана цена” на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.